შავი სია   ი.მ. დოდო რიბაკოვი უტა (პირადი №01004002180)(126164826)


22.05.2020
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია;
ტენდერის ნომერი: SPA200000201;
შესყიდვის ობიექტი: 71300000 – საინჟინრო მომსახურებები;
მიმწოდებელი: ი.მ. დოდო რიბაკოვი უტა (პირადი №01004002180);
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება.
განკარგულება
შესწორება