შავი სია   ი.მ. გიორგი თამაზაშვილი (პირადი №01008057231)


28.06.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო“; 
ტენდერის ნომერი: NAT180007195
შესყიდვის ობიექტი: 45400000 – შენობის დასრულების სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: ი.მ. გიორგი თამაზაშვილი (პირადი №01008057231); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება