შავი სია   ი.მ. ბექა მოდებაძე (პირადი №01019061950)


26.03.2020
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ – სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი „დელტა“;
ტენდერის ნომერი: NAT190024318;
შესყიდვის ობიექტი: 18500000 – სამკაულები, საათები და მონათესავე ნივთები;
მიმწოდებელი: ი.მ. ბექა მოდებაძე (პირადი №01019061950);
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება.
განკარგულება