შავი სია   ი.მ. თორნიკე ჩუბკო (პირადი №11001030772)


13.06.2019
    
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის“ (საქსტატი); 
ტენდერის ნომერი: 07.02.2019 №13/ს (CMR190041285); 
შესყიდვის ობიექტი: 50100000 – სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები; 
მიმწოდებელი: ი.მ. თორნიკე ჩუბკო (პირადი №11001030772); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა. 
განკარგულება