შავი სია   ი.მ. ბექა ხალათაშვილი (პირადი №13001044536)


04.07.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერია; 
გამარტივებული შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების რეკვიზიტები: 28.03.2019 №37 (CMR190071687); 
შესყიდვის ობიექტი: 92300000 – გასართობი მომსახურებები; 
მიმწოდებელი: ი.მ. ბექა ხალათაშვილი (პირადი №13001044536); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა. 
განკარგულება