შავი სია   შპს „გერმანელი ყასაბი 2010“ (ს/კ 206347960)


17.03.2020
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: შპს „სახელმწიფო კვებითი უზრუნველყოფის“
ტენდერის ნომერი: PA140030536;
შესყიდვის ობიექტი: 15100000 - ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, ხორცი და ხორცის პროდუქტები;
მიმწოდებელი: შპს „გერმანელი ყასაბი 2010“ (ს/კ 206347960);
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება.

განკარგულება

შენიშვნა: მიმწოდებელს შავ სიაში რეგისტრაციის ვადა გასდის 2021 წლის 01 თებერვალი.