შავი სია   „BEHLEN INDUSTRIES LP“ (ს/ნ: 3977448)


28.06.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის გამარტივებული შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების რეკვიზიტები; 
გამარტივებული შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების რეკვიზიტები:​ 4.01.2016 №160 (CMR160175591); 
შესყიდვის ობიექტი: 71300000 – საინჟინრო მომსახურებები; 
მიმწოდებელი: „BEHLEN INDUSTRIES LP“ (ს/ნ: 3977448); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება