შავი სია   შპს „ეს ენდ ეს“ (ს/ნ: 400100225)


05.04.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის დიდუბის რაიონის გამგეობა; 
ტენდერის ნომერი: NAT170005598
შესყიდვის ობიექტი: 45100000 – სამშენებლო უბნის მოსამზადებელი სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: შპს „ეს ენდ ეს“ (ს/ნ: 400100225); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: ხელშეკრულების დადების უფლების მოპოვების მიზნით არაკეთილსინდისიერი ქმედების ჩადენა, რაც ცნობილი გახდა სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადების შემდეგ. 
განკარგულება