შავი სია   შპს „კონტროლ-ა“ (ს/ნ: 400171817)


10.03.2020
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანია“;
ტენდერის ნომერი: NAT190010110;
შესყიდვის ობიექტი: 34300000 – ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვის მიმწოდებელი;
მიმწოდებელი: შპს „კონტროლ-ა“ (ს/ნ: 400171817);
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება.
განკარგულება