შავი სია   შპს „ბლექსი 2017“ (ს/ნ: 400209644)


27.03.2020
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
ტენდერის ნომერი: NAT190012686;
შესყიდვის ობიექტი: 39200000 – ავეჯის აქსესუარები;
მიმწოდებელი: შპს „ბლექსი 2017“ (ს/ნ: 400209644);
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება.
განკარგულება