შავი სია   შპს „ლ.ე.“ (ს/ნ: 400225911)


22.05.2020
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია;
ტენდერის ნომერი: SPA200000207;
შესყიდვის ობიექტი: 45400000 – შენობის დასრულების სამუშაოები;
მიმწოდებელი: შპს „ლ.ე.“ (ს/ნ: 400225911);
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება.
განკარგულება