შავი სია   შპს „ქართული კომპანია აიეტი“ (ს/ნ: 400271772)


27.03.2020
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „თბილისის მარიონეტების სახელმწიფო თეატრი“;
ტენდერის ნომერი: SPA190005219;
შესყიდვის ობიექტი: 39100000 – ავეჯი;
მიმწოდებელი: შპს „ქართული კომპანია აიეტი“ (ს/ნ: 400271772);
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა.
განკარგულება