შავი სია   შპს „გრინ ლაინ“ (ს/ნ: 404556342)


05.04.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი; 
ტენდერის ნომერი: NAT180018657
შესყიდვის ობიექტი: 79800000 – ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები; 
მიმწოდებელი: შპს „გრინ ლაინ“ (ს/ნ: 404556342); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა. 
განკარგულება