შავი სია   შპს „IT FORCE“ (ს/ნ: 404874837)


26.03.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „სმართ ლოჯიქი“; 
გამარტივებული შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების რეკვიზიტები: 23.07.2018 №2018/21 (CMR180135124); 
შესყიდვის ობიექტი: 48900000 – სხვადასხვა სახის პროგრამული პაკეტები და კომპიუტერული სისტემები; 
მიმწოდებელი: შპს „IT FORCE“ (ს/ნ: 404874837); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება