შავი სია   შპს „ჰერიო“ (ს/ნ: 404892050)


07.11.2019
   
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერია;
ტენდერის ნომერი: NAT190000779;
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები;
მიმწოდებელი: შპს „ჰერიო“ (ს/ნ: 404892050);
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა/არაჯეროვანი შესრულება.
განკარგულება