შავი სია   შპს „ნიუ გრუფი“ (ს/ნ: 405203471)


07.11.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერია;
ტენდერის ნომერი NAT190004262;
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები;
მიმწოდებელი: შპს „ნიუ გრუფი“ (ს/ნ: 405203471);
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა/არაჯეროვანი შესრულება.
განკარგულება