შავი სია   შპს „ხადა“ (ს/ნ: 406028677)


19.03.2020
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: დუშეთის მუნიციპალიტეტი;
გამარტივებული შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების რეკვიზიტები: 31.12.2019 №631 (CMR200000787);
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები;
მიმწოდებელი: შპს „ხადა“ (ს/ნ: 406028677);
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა.
განკარგულება