შავი სია   შპს „გზამშენი-2“ (ს/ნ: 406089646)


30.07.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ონის მუნიციპალიტეტის მერია; 
ტენდერის ნომერი: NAT180014249
შესყიდვის ობიექტი: 45233100 – გზატკეცილების, გზების მშენებლობა; 
მიმწოდებელი: შპს „გზამშენი-2“ (ს/ნ: 406089646); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება