შავი სია   შპს „გზამშენი-2“ (ს/ნ: 406089646)


28.06.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ნაძალადევის რაიონის გამგეობა; 
გამარტივებული შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების რეკვიზიტები:​ 14.03.2019 №1.1.9/10/042 (CMR190063772); 
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: შპს „გზამშენი-2“ (ს/ნ: 406089646); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება