შავი სია   შპს „ტიფანი“ (ს/ნ: 406174483)


05.03.2020
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „სოციალური მომსახურების სააგენტო;
ტენდერი ნომერი: NAT180003893;
შესყიდვის ობიექტი: 39100000 – ავეჯი;
მიმწოდებელი: შპს „ტიფანი“ (ს/ნ: 406174483);
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება.
განკარგულება

შენიშვნა: მიმწოდებელს შავ სიაში რეგისტრაციის ვადა გასდის 2020 წლის 18 ნოემბერს.