შავი სია   შპს „მშენებელი“ (ს/ნ: 406243453)


27.03.2020
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
ტენდერის ნომერი: NAT190008242;
შესყიდვის ობიექტი: 44600000 – ავზები, რეზერვუარები და კონტეინერები;
მიმწოდებელი: შპს „მშენებელი“ (ს/ნ: 406243453);
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება.
განკარგულება