შავი სია   შპს „გლობალ“ (ს/ნ: 406268952)


07.11.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ქარელის მუნიციპალიტეტი;
ტენდერის ნომერი: SPA190001135;
შესყიდვის ობიექტი: 44600000 – ავზები, რეზერვუარები და კონტეინერები;
მიმწოდებელი: შპს „გლობალ“ (ს/ნ: 406268952);
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება.
განკარგულება