შავი სია   შპს „სპეკალი“ (ს/ნ: 406272466)


28.06.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სხვადასხვა სახის საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურების 2019 წლის კონსოლიდირებული ტენდერის სატენდერო კომისია; 
ტენდერის ნომერი: CON190000337
შესყიდვის ობიექტი: 60100000 – საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები; 
მიმწოდებელი: შპს „სპეკალი“ (ს/ნ: 406272466)
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: ხელშეკრულების დადების უფლების მოპოვების მიზნით არაკეთილსინდისიერი ქმედების ჩადენა. 
განკარგულება