შავი სია   შპს „თოდა“ (ს/ნ: 406283846)


11.03.2020
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ქარელის მუნიციპალიტეტი;
ტენდერის ნომერი: NAT190012937;
შესყიდვის ობიექტი: 45300000 – სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები;
მიმწოდებელი: შპს „თოდა“ (ს/ნ: 406283846);
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება.
განკარგულება