შავი სია   შპს „ჯეოორთო“ (ს/ნ: 416293549);


18.03.2020
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
ტენდერის ნომერი: NAT190012484;
შესყიდვის ობიექტი: 33100000 – სამედიცინო მოწყობილობები;
მიმწოდებელი: შპს „ჯეოორთო“ (ს/ნ: 416293549);
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: ხელშეკრულების დადების უფლების მოპოვების მიზნით არაკეთილსინდისიერი ქმედების ჩადენა.
განკარგულება