შავი სია   შპს „რეალ ენერჯი“ (ს/ნ: 416307259)


05.03.2020
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია;
ტენდერის ნომერი: NAT190002407;
შესყიდვის ობიექტი: 45100000 – სამშენებლო უბნის მოსამზადებელი სამუშაოები;
მიმწოდებელი: შპს „რეალ ენერჯი“ (ს/ნ: 416307259);
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება.
განკარგულება