შავი სია   შპს „ნიუ მონოლითი“ (ს/ნ: 416316686)


30.07.2019
   
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „იუსტიციის სახლი“; 
ტენდერის ნომერი: NAT190007036
შესყიდვის ობიექტი: 45400000 – შენობის დასრულების სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: შპს „ნიუ მონოლითი“ (ს/ნ: 416316686); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა. 
განკარგულება