შავი სია   შპს „დავითი = 2011“ (ს/ნ: 417875892)


21.08.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ააიპ „გორის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის სააგენტო“;
გამარტივებული შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების რეკვიზიტები: 29.06.2019 №74 (CMR190121343);
შესყიდვის ობიექტი: 15800000 – სხვადასხვა საკვები პროდუქტი;
მიმწოდებელი: შპს „დავითი = 2011“ (ს/ნ: 417875892);
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება.
განკარგულება