შავი სია   შპს „კოლოსეო“ (ს/ნ: 417881126)


11.04.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ააიპ „საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღი“; 
ტენდერის ნომერი: NAT180014962
შესყიდვის ობიექტი: 45400000 – შენობის დასრულების სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: შპს „კოლოსეო“ (ს/ნ: 417881126); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება