შავი სია   შპს „ჯ.მ. გრუპი“ (ს/ნ: 428884166)


11.04.2019
    
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „ეროვნული სატყეო სააგენტო“; 
ტენდერის ნომერი: SPA180007500
შესყიდვის ობიექტი: 77200000 – სატყეო მეურნეობასთან დაკავშირებული მომსახურებები; 
მიმწოდებელი: შპს „ჯ.მ. გრუპი“ (ს/ნ: 428884166); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება/შეუსრულებლობა. 
განკარგულება