შავი სია   შპს „monitoringi-2012“ (ს/ნ: 430026170)


02.07.2019
   
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: შპს „მთის კურორტების განვითარების კომპანია“; 
ტენდერის ნომერი: NAT190000146
შესყიდვის ობიექტი: 71300000 – საინჟინრო მომსახურებები. მიმწოდებელი; 
მიმწოდებელი: შპს „monitoringi-2012“ (ს/ნ: 430026170); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება