შავი სია   შპს „მარდი“ (ს/ნ: 431950132)


18.03.2020
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერია;
გამარტივებული შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების რეკვიზიტები: 31.07.2019, №77, CMR190132885;
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები;
მიმწოდებელი: შპს „მარდი“ (ს/ნ: 431950132);
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება.
განკარგულება