შავი სია   შპს „გიგანი“ (ს/ნ: 432543205)


18.07.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება – საქართველოს სასაზღვრო პოლიცია; 
ტენდერის ნომერი: NAT170014538
შესყიდვის ობიექტი: 15500000 – რძის პროდუქტები; 
მიმწოდებელი: შპს „გიგანი“ (ს/ნ: 432543205); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება