შავი სია   შპს „გიგანი“ (ს/ნ: 432543205)


20.08.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ააიპ „ქალაქ ქუთაისის მადლიერების სახლი“; 
ტენდერის ნომერი: NAT180019201
შესყიდვის ობიექტი: 15400000 – ცხოველური ან მცენარეული ზეთები და ცხიმები; 
მიმწოდებელი: შპს „გიგანი“ (ს/ნ: 432543205);
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება