შავი სია   შპს „ევრო გზა“ (ს/ნ: 434067314)


28.06.2019
   
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „შემოსავლების სამსახური“; 
ტენდერის ნომერი: NAT190003806
შესყიდვის ობიექტი: 45300000 – სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: შპს „ევრო გზა“ (ს/ნ: 434067314); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება