შავი სია   შპს „ჯიგო“ (ს/ნ: 438117119)


22.05.2020
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ყვარლის მუნიციპალიტეტი;
გამარტივებული შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების რეკვიზიტები:​ 12.11.2019 №221 (CMR190172474);
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები;
მიმწოდებელი: შპს „ჯიგო“ (ს/ნ: 438117119);
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება.
განკარგულება