შავი სია   შპს „ჯეო სერვისი“ (ს/ნ: 441555210)


18.07.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სამგორის რაიონის გამგეობა; 
ტენდერის ნომერი: NAT180020895
შესყიდვის ობიექტი: 45233142 – გზის შეკეთების სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: შპს „ჯეო სერვისი“ (ს/ნ: 441555210); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება