შავი სია   შპს „ლილეო“ (ს/ნ: 444957673)


22.08.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „ქალაქ თბილისის №203 საჯარო სკოლა“;
ტენდერის ნომერი: SPA190000066;
შესყიდვის ობიექტი: 15100000 – ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, ხორცი და ხორცის პროდუქტები;
მიმწოდებელი: შპს „ლილეო“ (ს/ნ: 444957673);
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება.
განკარგულება