შავი სია   შპს „Modern Architectural Group“ (ს/ნ: 445424210)


02.04.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია; 
ტენდერის ნომერი: NAT180016650
შესყიდვის ობიექტი: 71300000 – საინჟინრო მომსახურებები; 
მიმწოდებელი: შპს „Modern Architectural Group“ (ს/ნ: 445424210); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება