შავი სია   შპს „ამირანი“ (ს/ნ: 445519092)


24.01.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ააიპ „მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე“; 
ტენდერის ნომერი: NAT180013158
შესყიდვის ობიექტი: 45400000 – შენობის დასრულების სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: შპს „ამირანი“ (ს/ნ: 445519092); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა. 
განკარგულება