შავი სია   შპს „კვარი - 2015“ (ს/ნ: 445540905)


25.03.2020
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
ტენდერის ნომერი: NAT190005411;
შესყიდვის ობიექტი: 42100000 – დანადგარები მექანიკური ენერგიის წარმოებისა და გამოყენებისთვის;
მიმწოდებელი: შპს „კვარი - 2015“ (ს/ნ: 445540905);
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა.
განკარგულება