შავი სია   ი.მ. ქართლოს ლაბაძე (პირადი №57001019136)


17.03.2020
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერია;
ტენდერის ნომერი: NAT190019857;
შესყიდვის ობიექტი: 45300000 – სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები;
მიმწოდებელი: ი.მ. ქართლოს ლაბაძე (პირადი №57001019136);
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება.
განკარგულება