ბაზრის კვლევა   შპს „გარდაბნის თბოსადგური 2“ ატარებს ბაზრის კვლევას
24.08.2017
    
 
 
შპს „გარდაბნის თბოსადგური 2“, გარდაბნის თბოელექტროსადგურის „გარდაბნის თბოსადგური 2“-ის საპროექტო გრს-ის ტერიტორიაზე გამავალი სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯია’’-ს მფლობელობაში არსებული 6კვ ძაბვის საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის (ფიდერი „სამშენებლო ბაზა“-ს) მონაკვეთის გადატანის უზრუნველსაყოფად საპროექტო‐სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის შესყიდვაზე, სავარაუდო ღირებულების დასადგენად ატარებს ბაზრის კვლევას.

გთხოვთ, არა უგვიანეს 2017 წლის 3 სექტემბრისა წარმოადგინოთ თქვენი შემოთავაზება თანდანართული ტექნიკური დავალების და ფასების ცხრილის შესაბამისად.
შემოთავაზება წარმოდგენილი უნდა იყოს შემდეგ ელექტრონული ფოსტის
მისამართზე: procurement@gardabanitpp2.ge
წინასწარ გიხდით მადლობას ბაზრის კვლევაში მონაწილეობისთვის.
 
 
საკონტაქტო ინფორმაცია:
შპს „გარდაბნის თბოსადგური 2“
შესყიდვების სპეციალისტი: ლევან კვანტალიანი
ტელ: 577 79 79 84
ელ. ფოსტა: procurement@gardabanitpp2.ge
l.kvantaliani@gardabanitpp2.ge
 
დანარებთი: