ბაზრის კვლევა   სსიპ ქალაქ რუსთავის N 14 საჯარო სკოლა ატარებს ბაზრის კვლევას
10.11.2016
    
 
სსიპ ქალაქ რუსთავის N 14 საჯარო სკოლა ატარებს ბაზრის კვლევას საქონლის შესყიდვის მიზნით.
შესყიდვის ობიექტის დასახელება და რაოდენობა მოცემულია წინამდებარე განცხადების                დანართებში N1
  
აღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ, არა უგვიანეს 2016 წლის 14 ნოემბრისა, წარმოგვიდგინოთ შემდეგი ინფორმაცია:
 
          1.  მწარმოებელი, წარმოშობის ქვეყანა;
          2.  ერთეულის ფასი;
          3.   მთლიანი ღირებულება;
         4.მოწოდების პირობები და ვადა.

შესაბამისი ინფორმაცია შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე:  rustavi14@mes.gov.ge
ან წერილობით წარადგინოთ სსიპ ქალაქ რუსთავის N 14 საჯარო სკოლაში                 მისამართზე:  ქ. რუსთავი ქაშაკაშვილის ქ. N9 
 
წინასწარ გიხდით მადლობას ბაზრის კვლევაში მონაწილეობისთვის.

მიბმული ფაილები