სიახლეები/განცხადებები   ინფორმაციის მოწოდების ვალდებულება
30.04.2014

1548

 

გთხოვთ, შემსიდველმა ორგანიზაციებმა, რომლებიც სარგებლობთ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის პიველი პუნქტის „ა.თ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ძალაში მყოფი სპეციალური წესით, არაუგვიანეს 2014 წლის 16 მაისისა სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს მიაწოდოთ შემდეგი ინფორმაცია:
•    თქვენი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
•    საქართველოს მთავრობის შესაბამისი დადგენილების რეკვიზიტები და სათაური, რომლითაც დამტკიცებულია სპეციალური წესი;
•    სპეციალური წესის მოქმედების ვადა.

ინფორმაციის მიწოდება უნდა მოხდეს მხოლოდ ელ. ფოსტის მეშვეობით, შემდეგი ელ. ფოსტის მისამართზე: nberiashvili@spa.ge. ელ.ფოსტის სათაურის ველში (subject) გთხოვთ მიუთითოთ: „სპეციალური წესი“.