სსიპ საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო გამარტივებული  შესყიდვის საშუალებით ახორციელებს პირიქითა   ხევსურეთის ციხე ნამოსახლარ მუცოს  ნაგებობების  სარეაბილიტაციოდ  2014 წელს  გათვალისწინებული  I ეტაპის  სამუშაოების შესყიდვას.შესყიდვის  სავარაუდო ღირებულება  შეადგენს  730 000 (შვიდას ოცდაათი  ათასი) ლარს (იხ.ხარჯთაღრიცხვა და შესასრულებელი სამუშაოების ჩამონათვალი). სააგენტო შესყიდვის პროცედურაში მონაწილეობის მისაღებად იწვევს ყველა დაინტერესებულ პირს, რომლის მიერ წარმოსადგენი ინფორმაცია და დოკუმენტაცია აკმაყოფილებს შემდეგ კრიტერიუმებსა და პირობებს: 1.            სამუშაოების    განხორციელების    მსურველ    პირს    (ორგანიზაციას)    უნდა    გააჩნდეს კომპლექსური და მრავალკომპონენტიანი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების წარმოებისა და მისი მართვის გამოცდილება; 2.             პრეტენდენტს  ბოლო 4 წლის მანძილზე შესრულებული უნდა ქონდეს მინიმუმ 3 000 000ლარის ღირებულების  სამუშაოები.  შე ნ იშვნ ა : ორგანიზაციის გამოცდილებად ჩაითვლება მხოლოდ, უშუალოდ ორგანიზაციის  მიერ, მესამე პირთა დაკვეთით (ხელშეკრულების) შესრულებული და არა ორგანიზაციაში დასაქმებული პირების მიერ სხვადასხვა პერიოდში მესამე პირთა დაკვეთით განხორციელებული სამუშაოები. ორგანიზაციის  მიერ  შესრულებული  სამუშაოების  შესახებ  ინფორმაცია  წარმოდგენილი  უნდა იქნეს დამკვეთსა და შემსრულებელს შორის გაფორმებული ხელშეკრულებებისა და მიღება- ჩაბარების აქტების ასლების სახით. 3.              პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნეს ინფორმაცია, სამუშაოებში მონაწილე ყველა პირის კვალიფიკაციის შესახებ, რომელიც  უნდა შეესაბამებოდეს შესასრულებელი სამუშაოების სახეობებსა და ამოცანებს.ü   სამუშაოების   შემსრულებელი   (მონაწილე)   სპეციალისტების   თაობაზე   ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იქნეს  (CV–ს სახით); 4.            პრეტენდენტის    მიერ,    წარმოდგენილი    უნდა    იქნეს    სამუშაოების    შესრულების კალენდარული გეგმა-გარაფიკი, რომელშიც სრულად უნდა აისახოს ამ ობიექტზე კონკრეტული სამუშაოების მიმდინარეობა და ერთმანეთისადმი თანხვედრა. პრეტენდენტის მიერ, განსახორციელებელი სამუშაოების დაგეგმილი ვადები და თანმიმდევრობა შესაძლებლობას მისცემს შემსყიდველს, შეაფასოს თუ რამდენად  აქვს პრეტენდენტს გააზრებული  შესასრულებელი სამუშაოების სპეციფიკა და სირთულეები, აგრეთვე   დაგეგმილი სამუშაოების   სარესტავრაციო მეთოდოლოგიასთან შესაბამისობადა სასურველი შედეგის მიღწევის შესაძლებლობა 5.            პრეტენდენტის     მიერ     წარმოდგენილი     უნდა     იქნეს     ინფორმაცია     სამუშაოების ორგანიზაციის, ასევე მისი განხორციელებისათვის საჭირო მის საკუთრებაში არსებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის, დანადგარების  და მანქანა-მექანიზმების  შესახებ. 6.            პრეტენდენტის     მიერ     წარმოდგენილი     უნდა     იქნეს     სამუშაოების     სავარაუდო ხარჯთარიცხვა, რომელიც ნათლად უნდა ასახავდეს პრეტენდენტის მიერ გასაწევ ყველა ხარჯს,  შესაძენი  მასალისა  და  მომსახურების  ჩამონათვალს  ერთეულისა  და  საერთო ღირებულების მითითებით.  7.            ხარჯთაღრიცხვა    წარმოდგენილი    უნდა     იქნეს     მოცემული     ფორმის     მიხედვით აუცილებლად უნდა იქნეს ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული ხარისხისა და მოთხოვნების სრულად დაკმაყოფილება.  8.             პრეტენდენტი უფლებამოსილია შემსყიდველ ორგანიზაციას წარუდგინოს  წინადადება სამშენებლო მასალების კლდოვან რელიეფზე ვერტიკალური ტრანსაპორტირების ალტერნატიული, უფრო ეფექტური მეთოდის შესახებ.  დაინ ტერე სე ბულმა   პ ირე ბმა ,  შე საბამ ისი   ინ ფორმაცია   და   დო კუმენ ტაცია   უნ და   წარმოადგინონ  სააგე ნ ტოს  ოფისში,  მისამართ ზე  ქ . თ ბილისი  ათონე ლის ქ . #27, 2014 წლის 23 ივნის ის   18 საათამდე . პრეტენდენტის    შერჩევა-შეფასება  მოხდება  შემსყიდველი  ორგანიზაციის  შესაბამისი  კომისიისმიერ, მოთხოვნილი კრიუტერიუმების    შეფასებით. ამასთან,    უპირატესობა მიენიჭება იმ პრეტენდენტს რომლის მიერ წარმოდგენილი ინფორმაცია და დოკუმენტაცია დააკმაყოფილებს შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ დადგენილ კრიტერიუმებსა და     მოთხოვნებს, ხოლო შემოთავაზებული ფასით   უზრუნველყოფილი იქნება საპროექტო დოკუმენტაციითა და ტექნიკური პირობებით გათვალისწინებული ხარისხისა და მოთხოვნების სრულად დაკმაყოფილება. პირიქითა  ხევსურეთის ციხე-ნამოსახლარ მუცოს  ნაგებობების სარეაბილიტაციოდ  2014 წლის  შესასრულებელი  I ეტაპის  სამუშაოებისგეგმა-ხარჯთაღრიცხვა #სამუშაოს ჩამონათვალიგანზომ.რაოდენ.ერთეული ს ფასიჯამი123456I წყალმომარაგება   1.წყალსადენი მაგისტრალის სათავეში 3კბმ მოცულობის გადახურული რკინაბეტონის რეზერვუარის მოწყობა წყალმიმღები "კამერით", სალექარით, სახურავიდან ჩამოსასვლელი "ლუკით" და უჟანგავი ლითონის კიბითლიტრი   3000  2წყალსადენი მაგისტრალისთვის კლდოვანი გრუნტის გაჭრა ტრანშეაში ხელით და პერფორატორების გამოყენებითკბმ  45  3მეტალოპლასტმასის დ=32მმ წყალსადენი მაგისტრალის მოწყობა მილებით და ფიტინგებითმეტრი 300   4მილების შეფუთვა მინაბოჭკოვანი ქსოვილითკვმ 100  5ჰაერგამშვები "ვანტუზების" მონტაჟიცალი 3  6სამშენებლო მოედანზე წყლის სამარაგო პლასტმასის ავზი (მოცულობით 1კბმ)ცალი 2     გრუნტის უკუჩაყრა და ჩატკეპნაკბმ 45   ჯამი     ზედნადები  ხარჯები     % (არაუმეტეს  10%)     ჯამი     გეგმიური  მოგება      % (არაუმეტეს  8%)     ჯამი     საავტორო  ზედამხედველობა  2%     ჯამი     გაუთვალისწინებელი ხარჯები   %(არაუმეტეს5%)     ჯამი          II სამშენებლო  მასალების  მოპოვება, დამზადება  და  მომარაგება  1მუცოს სინამდვილისთვის კედლის წყობაში გამოყენებული ფიქალი ქვების მოპოვებისმიზნით კლდოვანი ქანების დამუშავება კარიერშიკბმ  128  2ჩამოხსნილი ქვების გადარჩევა, ნაწილობრივ დამუშავება, 20 მეტრზე ურიკებით გადაადგილება და მანქანებზე დასატვირთ ბაქანზე დასაწყობებაკბმ   80  3გადარჩეული სამშენებლო ქვის დატვირთვა, მანქანებზე ტრანსპორტირება 6კმ მანძილზე (შატილიდან მუცომდე), ჩამოტვირთვა და სამშენებლო მოედნის ქვედა ბაქანზე დასაწყობებატ/კმ   1152    4სახურავის ბერელისთვის საჭირო 3-5 სმ სისქის ფიქალი ქვების მოპოვების მიზნით კლდოვანი ქანების დამუშავება კარიერშიკბმ  138  5ჩამოხსნილი ფილა-ქვების გადარჩევა, ურიკებით გადაადგილება და მანქანების დასატვირთ ბაქანზე დასაწყობებაკბმ  86  6გადარჩეული ფილა-ქვების დატვირთვა, ა/მანქანებზე ტრანსპორტირება 12კმ მანძილზე (არდოტიდან მუცომდე), ჩამოტვირთვა და სამშენებლო მოედნის გზისპირა ბაქანზე დასაწყობებატ/კმ   2480  7თიხამიწის დამზადება, გაცრა, ა/თვითმცლელებზე დატვირთვა და ტრანსპორტირება სამშენებლო მოედნის ქვედა ბაქნამდეკბმ   24      8შემოტანილი მასალების დატვირთვა ელექტრო-ვაგონ ურიკებზე და გადანაწილება 280მ სიგრძის2 ბაქნიან სამუშაო ზონაში (166*2,4)+(24*1,6)ტონა  436   ჯამი     ზედნადები  ხარჯები  % (არაუმეტეს  10 %)     ჯამი     გაუთვალისწინებელი ხარჯები % (არაუმეტეს5%)     ჯამი          III №30 სახლის  ადაპტაცია  რეაბილიტაცია1.ზედმეტი  გრუნტის  მოჭრაკბმ15  2ხის არაინვენტარული ხარაჩოების  მოწყობა  და დაშლა კვმ 120  3კედლის  ამოშენება  ფიქალის ქვის  მშრალი წყობით კბმ 10   4ფანჯრის ბლოკების  დამზადება, ფურნიტურისმორგება, შემინვა  და მონტაჟი კვმ 4.5  5იგივე  კარების  ბლოკისკვმ3.6  6სართულშუა  გადახურვის  ხის კონსტრუქციებისდა  ელემენტების  მოწყობა კბმ 5  7ბანის  მოფიცვრა  5სმ სისქისნარიბანდამოღებული ფიცრით კვმ 105  8ჰიდროსაიზოლაციო  შრე  პოლიურეტანითკვმ105  9ფიქალის ქვის  კიბის მშრალი  წყობაკბმ0.5   10ბურულქვეშა  ხის კონსტრუქციების  დამზადებადა  მონტაჟი კბმ 3.7  11კოჭების  4სმ-იანი  მოფიცვრაკვმ105  12იგივე  3სმ ფიცრითკვმ70  13ხის მასალის  ანტისეპტიკა  და ხანძარსაწინააღმდეგო ქიმიური  ხსნარით დამუშავება კვმ  829   142 ფენა  ჰიდროიზოლაციის  მოწყობა  ფიქალ-ქვისბურულის ქვეშ კვმ 105     15სახურავის  ბურულის მოწყობა  3-5სმ სისქის ფიქალი  ქვის  ფილებით  ზედა  ბოლო რიგის ჩაბურღვით  და თვითმცლელი  ჭანჭიკის ჩახრახვნით, შუა და  ბოლო რიგების გამომწვარი  გლინულათი  დაბმით   კვმ   115    16ზემდეტი  გრუნტისა  და  სამშენებლო ნარჩენების  შეგროვება, ა/მანქანებზე დატვირთვა და  ტრანსლირება ტონა  30   17მასალების  ტრანსპორტირება თბილისიდან მუცომდე რეისი 5   ჯამი:       ზედნადები  ხარჯები  % (არაუმეტეს  10 %)     ჯამი:     გეგმიური  მოგება      % (არაუმეტეს    10  %)     ჯამი:     საავტორო  ზედამხედველობის    2  %     ჯამი:     გაუთვალისწინებელი ხარჯები      % (არაუმეტეს5%)     ჯამი:      IV ხე-ლითონის  ესტოკადა  სარკინიგზო  ხაზი და  ვერტიკალური  ტრანსპორტი 1ხე-ლითონის  ძალოვანი  სივრცითი ესტოკადისმოწყობა მეტრი 255  2550 მეტრი  სიგრძის  ფოლადის მრავალძარღვაძალოვანი  (ძირითადი და  სათადარიგო)გვარლი კომპლე ქტი  2  3550 მეტრი  სიგრძის  სადაზღვევო  ფოლადისბაგირიკომპლე ქტი 1   4ძალოვანი  ელექტრო  ჯალამბარი  ავტომატური მართვის  და დაცვის  სისტემებითკომპლე ქტი 1  54 თვლიანი  ლითონის ჩარჩოზე  აწყობილიურიკა ცალი 1  660 კვ.ა. სიმძლავრის  დიზელ-გენერატორი დახურული ფარდულით  და 5 ტონიანი დიზელის რეზერვუარით კომპლე ქტი  1  7დიზელიტონა10   ჯამი     ზედნადები  ხარჯები     % (არაუმეტეს   10%)     ჯამი     გეგმიური  მოგება      % (არაუმეტეს    8%)     ჯამი     საავტორო  ზედამხედველობა    2 %     ჯამი     გაუთვალისწინებელი ხარჯები      % (არაუმეტეს5%)     სულ  ჯამი     " />
სიახლეები/განცხადებები   სარეაბილიტაციოდ სამუშაოების შესყიდვა
30.06.2014

1609

 

სსი აქათვ ულტუული ემკრეობს და როვული აანტო გაარტივებული  დვ აშუალბი ახიე რიქთა   ურ ხლოს  ობებ არბიიტაცი 2014 ლს  გათვისწინეული  I  უშაობის შდვა.

დვ  არადო  ენ  730 000 (შვდას დათი  ათასი) (ი.

ხარჯთღრიცხვა ლი უშების ჩაათვალ).

 

ააენ დვცედრაში წიობ მისაღად იწვს ლა დაინულ რს, მი არადგ ინრმცია ა დონტაცია კმოფილებს შრირიუბსობებს:

 

1.            უშაობი    განრცბი    მს    პირს    (ორგზაცას)    და    განდალნეტიულტუული მკიდობგლარბიიტაციო აობიარბის მისარს გაოცდილა;

 

2.             ტე ოლო 4 ნძლზე ლი და ქო მიიმუმ 3 000 000

ლარის ბი  უშაოი.

 

 შე ა : რგაზაც გაოცდიად ჩავლება ხო, ლოდ ორგზაციი ერ, თა დაკ (ხლშბის) ესული არა ორგანიზაციაში დააქლი ბიმი ადავა რიოში თა დაკვე ციული უშაი.

 

ორგანზაციი მი ესული  უშები ახ ინფო აროდგლი  და ნეს დამკ მსბელს ორს გაფორული ლშბის მია- ჩაარბი აქბის აებიახ.

 

3.              ტეტი მი აროდენლი და ნე რმცი, უშში წიე ყლარის იკაცის შახ, რო და უშაობიახბსა აოცნეს.

ü   უშაობი   მსლი   (წი)   სპციალისტბი   ობზე   რმაროდგლი და   (CV–სახ);

 

4.            ტეტი    მიერ,    აროდგლი    და        უშაო    ბიალდაული გა-არაფიკი, შიც და ისახ ამ ობული უშბი მიმდიობა ის თავერა. ტეტი მიერ, განსხორბელი უშაობი დაგლი და თამიმვრობა ლობ მის მსდვლს, აფაოს რაენ  აქტე გარეული  ლი უშაობი ციფიკ სი, აგრთვე   დამილი უშაობი   სტაციო მეთოოლოგთან მისობა

ლი მის შ

 

5.            ტეტი     მი     აროდლი     და          ინფო     უშაოს ოგანზაციის, ი განხოციბისათაჭრო მიაში რსერიალ-ტეიკრი აზის, ადგ  ნა-მექაები  ახბ.

 

6.            ტეტი     მი     არლი     და     ნე     უშაბი     არაუო ხარჯთრიცხვა, რომე თლ და ახვდ ტეენტი მი გა


ხარჯ,   ის  მსახურბი ჩაათვალს  ის  თო ღბიმი.

 

 

7.            ხარჯთღრიცხვა    აროდგლი    და     ნე     ლი     მი     მიდვთ აუ და ნე იკი დავაები გათვისწინლი ხარიის და ხოვბი დაკოფილე.

 

 

8.             ტე სი მსდვ ორგანზაცას ოს  წიდალო ბილდოვნ რელიეზე რტიკალრი რაორტიბის ალტიულ, უფ რი ოდახბ.

 

 დაინ ტერე ულმა    ბმა ,  შე ამ ის    რმცია   და   დო უმენ ცია   უნ და   აროადგონ

 აა ოს  ოფი,  მისართ ზე  ქ . თ ბიის  ათო ქ . #27, 2014 23 ვნის    18 აადე .

 

ტეტი    რჩ-შფა ოხ ემსდვლი  ორგზაიი მის მისი

მიერ, თხოლი რიუტერიუბი    ფაბი. ა,    რაობა მიეებ იმ ტე რომი აროდლი ორაციაა დოუმეციაააკმოფილეს შმსდვლი რგაზაციი მი რიუმებ      თხონეს, ხოო შული ფასი   უზრლყოფლი ნე დოუმეცითა რობი თვისწინელი ხარიის ხოვბი დაკოფილეა.

 

რიქთა   ციხ-ახლარ ოს  აგებობებარბიიტაციოდ  2014   ლი  I   უშაებ

-ხარჯთაღრცხვა

 

#

სამაოს ჩამონავა

.

რაო.

ული ს ფასი

ამი

1

2

3

4

5

6

I ალარაგ

 

 

 

1.

ადენ აგისტრალის ათავეში 3კბოცულობი დახლი რკს რრვუარ ყო მიმ "რი", ალქარ, ახრავან ჩავლლი "ლუკ" უჟგა კიბი

იტრი

 

 

 

3000

 

 

2

ადენ აგისტრალითვ ლდოვი გრტი გაჭრა ში და პრფრაბი გამოყები

კბ

 

 

45

 

 

3

ალოლასტმსი =32 ენაგისტრალის ყო ბი იტ

რი

 

300

 

 

 

4

მიბი ვა მიოჭოვ ოვ

ვმ

 

100

 

 

5

რგაშვე "ების" აჟი

ცალი

 

3

 

 

6

ლო ყლ არაგო ლასტმსი ზი (ოცლობ 1კბმ)

ცალი

 

2

 

 


 

 

გრტი უკუჩყრა ტკეპნ

კბ

 

45

 

 

 

ჯა

 

 

 

 

 

       % (არაუ  10%)

 

 

 

 

 

ჯა

 

 

 

 

 

მი       % (არაუმე  8%)

 

 

 

 

 

ჯა

 

 

 

 

 

აავტორო  დალობა  2%

 

 

 

 

 

ჯა

 

 

 

 

 

გაუთვალისწინლი არჯ   %(რა

5%)

 

 

 

 

 

ჯა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II ლო  ალ  , დაზაებ   არაგ

 

 

1

ოს სიდვის დლ ყოაში გაოყეული ქალი ქვბი ბი

მი დოვ ები დაუშავ რიში

კბ

 

 

128

 

 

2

ჩაოხლი ბი გაარჩ, წილორივ დაუშავ, 20 იკბით გადაადგ ნე დართ აქა დაყო

კბ

 

 

 

80

 

 

3

გადარული ნელო ქვ დაირთვა, ქა 6 ნძზე (შატიდან ), ჩავა და ლო და ქაზე დაყო

/კმ

 

 

 

1152

 

 

 

 

4

ახურავი ისთვ აჭრო 3-5 სისქის ფქალი ბი მი დოვი ქაბი დაუშა

კბ

 

 

138

 

 

5

ჩაოხლი ლა- გადარვა, რით გადაადგ ნები დაირაქა დაყო

კბ

 

 

86

 

 

6

გადარული ლა-ები დავა, /ნეზე რაორტი 12 (არტიდან დე), ჩავა და ლო ზირა აქე დაყო

/კმ

 

 

 

2480

 

 

7

ხამიწი დაზად, გაცრა, /თვზე ვა და რარტ ნე ქვდა აქ

კბ

 

 

 

24

 

 


 

 

 

8

ლი ალბი დავა -

გონ რი წი 280 სი

2 ან უშ ში (166*2,4)+(24*1,6)

 

 

436

 

 

 

ჯა

 

 

 

 

 

    % (არაუმე  10 %)

 

 

 

 

 

ჯა

 

 

 

 

 

გაუთვალისწინლი არჯ % (რა

5%)

 

 

 

 

 

ჯა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 30 ახლ  ადააცია  ბიიტაცია

1.

დმე  ტი  ჭრა

კბ

15

 

 

2

არაული ხარაჩბი  ყო  და დაშლა

 

ვმ

 

120

 

 

3

დლ   ალ ქვ  ალი ყობი

 

კბ

 

10

 

 

 

4

ფარის ლობი  ზად, იტ

ორგ, მივა   აჟი

 

ვმ

 

4.5

 

 

5

ვე  არბი  ლოკი

ვმ

3.6

 

 

6

არლშუა  და  სტბი

  ენბი ყო

 

კბ

 

5

 

 

7

  ოფიცვრა  5 ქის

არიდაული