სიახლეები/განცხადებები   სარეაბილიტაციოდ სამუშაოების შესყიდვა
30.06.2014

1609

 

სსი აქათვ ულტუული ემკრეობს და როვული აანტო გაარტივებული  დვ აშუალბი ახიე რიქთა   ურ ხლოს  ობებ არბიიტაცი 2014 ლს  გათვისწინეული  I  უშაობის შდვა.

დვ  არადო  ენ  730 000 (შვდას დათი  ათასი) (ი.

ხარჯთღრიცხვა ლი უშების ჩაათვალ).

 

ააენ დვცედრაში წიობ მისაღად იწვს ლა დაინულ რს, მი არადგ ინრმცია ა დონტაცია კმოფილებს შრირიუბსობებს:

 

1.            უშაობი    განრცბი    მს    პირს    (ორგზაცას)    და    განდალნეტიულტუული მკიდობგლარბიიტაციო აობიარბის მისარს გაოცდილა;

 

2.             ტე ოლო 4 ნძლზე ლი და ქო მიიმუმ 3 000 000

ლარის ბი  უშაოი.

 

 შე ა : რგაზაც გაოცდიად ჩავლება ხო, ლოდ ორგზაციი ერ, თა დაკ (ხლშბის) ესული არა ორგანიზაციაში დააქლი ბიმი ადავა რიოში თა დაკვე ციული უშაი.

 

ორგანზაციი მი ესული  უშები ახ ინფო აროდგლი  და ნეს დამკ მსბელს ორს გაფორული ლშბის მია- ჩაარბი აქბის აებიახ.

 

3.              ტეტი მი აროდენლი და ნე რმცი, უშში წიე ყლარის იკაცის შახ, რო და უშაობიახბსა აოცნეს.

ü   უშაობი   მსლი   (წი)   სპციალისტბი   ობზე   რმაროდგლი და   (CV–სახ);

 

4.            ტეტი    მიერ,    აროდგლი    და        უშაო    ბიალდაული გა-არაფიკი, შიც და ისახ ამ ობული უშბი მიმდიობა ის თავერა. ტეტი მიერ, განსხორბელი უშაობი დაგლი და თამიმვრობა ლობ მის მსდვლს, აფაოს რაენ  აქტე გარეული  ლი უშაობი ციფიკ სი, აგრთვე   დამილი უშაობი   სტაციო მეთოოლოგთან მისობა

ლი მის შ

 

5.            ტეტი     მი     აროდლი     და          ინფო     უშაოს ოგანზაციის, ი განხოციბისათაჭრო მიაში რსერიალ-ტეიკრი აზის, ადგ  ნა-მექაები  ახბ.

 

6.            ტეტი     მი     არლი     და     ნე     უშაბი     არაუო ხარჯთრიცხვა, რომე თლ და ახვდ ტეენტი მი გა


ხარჯ,   ის  მსახურბი ჩაათვალს  ის  თო ღბიმი.

 

 

7.            ხარჯთღრიცხვა    აროდგლი    და     ნე     ლი     მი     მიდვთ აუ და ნე იკი დავაები გათვისწინლი ხარიის და ხოვბი დაკოფილე.

 

 

8.             ტე სი მსდვ ორგანზაცას ოს  წიდალო ბილდოვნ რელიეზე რტიკალრი რაორტიბის ალტიულ, უფ რი ოდახბ.

 

 დაინ ტერე ულმა    ბმა ,  შე ამ ის    რმცია   და   დო უმენ ცია   უნ და   აროადგონ

 აა ოს  ოფი,  მისართ ზე  ქ . თ ბიის  ათო ქ . #27, 2014 23 ვნის    18 აადე .

 

ტეტი    რჩ-შფა ოხ ემსდვლი  ორგზაიი მის მისი

მიერ, თხოლი რიუტერიუბი    ფაბი. ა,    რაობა მიეებ იმ ტე რომი აროდლი ორაციაა დოუმეციაააკმოფილეს შმსდვლი რგაზაციი მი რიუმებ      თხონეს, ხოო შული ფასი   უზრლყოფლი ნე დოუმეცითა რობი თვისწინელი ხარიის ხოვბი დაკოფილეა.

 

რიქთა   ციხ-ახლარ ოს  აგებობებარბიიტაციოდ  2014   ლი  I   უშაებ

-ხარჯთაღრცხვა

 

#

სამაოს ჩამონავა

.

რაო.

ული ს ფასი

ამი

1

2

3

4

5

6

I ალარაგ

 

 

 

1.

ადენ აგისტრალის ათავეში 3კბოცულობი დახლი რკს რრვუარ ყო მიმ "რი", ალქარ, ახრავან ჩავლლი "ლუკ" უჟგა კიბი

იტრი

 

 

 

3000

 

 

2

ადენ აგისტრალითვ ლდოვი გრტი გაჭრა ში და პრფრაბი გამოყები

კბ

 

 

45

 

 

3

ალოლასტმსი =32 ენაგისტრალის ყო ბი იტ

რი

 

300

 

 

 

4

მიბი ვა მიოჭოვ ოვ

ვმ

 

100

 

 

5

რგაშვე "ების" აჟი

ცალი

 

3

 

 

6

ლო ყლ არაგო ლასტმსი ზი (ოცლობ 1კბმ)

ცალი

 

2

 

 


 

 

გრტი უკუჩყრა ტკეპნ

კბ

 

45

 

 

 

ჯა

 

 

 

 

 

       % (არაუ  10%)

 

 

 

 

 

ჯა

 

 

 

 

 

მი       % (არაუმე  8%)

 

 

 

 

 

ჯა

 

 

 

 

 

აავტორო  დალობა  2%

 

 

 

 

 

ჯა

 

 

 

 

 

გაუთვალისწინლი არჯ   %(რა

5%)

 

 

 

 

 

ჯა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II ლო  ალ  , დაზაებ   არაგ

 

 

1

ოს სიდვის დლ ყოაში გაოყეული ქალი ქვბი ბი

მი დოვ ები დაუშავ რიში

კბ

 

 

128

 

 

2

ჩაოხლი ბი გაარჩ, წილორივ დაუშავ, 20 იკბით გადაადგ ნე დართ აქა დაყო

კბ

 

 

 

80

 

 

3

გადარული ნელო ქვ დაირთვა, ქა 6 ნძზე (შატიდან ), ჩავა და ლო და ქაზე დაყო

/კმ

 

 

 

1152

 

 

 

 

4

ახურავი ისთვ აჭრო 3-5 სისქის ფქალი ბი მი დოვი ქაბი დაუშა

კბ

 

 

138

 

 

5

ჩაოხლი ლა- გადარვა, რით გადაადგ ნები დაირაქა დაყო

კბ

 

 

86

 

 

6

გადარული ლა-ები დავა, /ნეზე რაორტი 12 (არტიდან დე), ჩავა და ლო ზირა აქე დაყო

/კმ

 

 

 

2480

 

 

7

ხამიწი დაზად, გაცრა, /თვზე ვა და რარტ ნე ქვდა აქ

კბ

 

 

 

24

 

 


 

 

 

8

ლი ალბი დავა -

გონ რი წი 280 სი

2 ან უშ ში (166*2,4)+(24*1,6)

 

 

436

 

 

 

ჯა

 

 

 

 

 

    % (არაუმე  10 %)

 

 

 

 

 

ჯა

 

 

 

 

 

გაუთვალისწინლი არჯ % (რა

5%)

 

 

 

 

 

ჯა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 30 ახლ  ადააცია  ბიიტაცია

1.

დმე  ტი  ჭრა

კბ

15

 

 

2

არაული ხარაჩბი  ყო  და დაშლა

 

ვმ

 

120

 

 

3

დლ   ალ ქვ  ალი ყობი

 

კბ

 

10

 

 

 

4

ფარის ლობი  ზად, იტ

ორგ, მივა   აჟი

 

ვმ

 

4.5

 

 

5

ვე  არბი  ლოკი

ვმ

3.6

 

 

6

არლშუა  და  სტბი

  ენბი ყო

 

კბ

 

5

 

 

7

  ოფიცვრა  5 ქის

არიდაული

 

ვმ

 

105

 

 

8

როზოლციო  შრ ოლი

ვმ

105

 

 

9

ქალის ქვ  კიბი ალი  ყო

კბ

0.5

 

 

 

10

ლქვშა   ბი და

  აჟი

 

კბ

 

3.7

 

 

11

ოჭბი  4-  ოფიცვრა

ვმ

105

 

 

12

ვე  3

ვმ