სიახლეები/განცხადებები   შემსყიდველი ორგანიზაციების საყურადღებოდ!
07.11.2014

1817

 

 

ნავთობპროდუქციის, საწვავის 2014 წლის კონსოლიდირებული ტენდერის ფარგლებში გაფორმებული ხელშეკრულებების შესაბამისად, გამარჯვებული მიმწოდებლის მიერ  საწვავის შეუფერხებელი მიწოდების  უზრუნველსაყოფად გთხოვთ, შემსყიდველი ორგანიზაციის ავტოსატრანსპორტო საშუალების სახელმწიფო ნომრის ცვლილების  შემთხვევაში, დაუყოვნებლივ აცნობოთ გამარჯვებულ მიმწოდებელს. ინფორმაცია სახელმწიფო ნომრის ცვლილების შესახებ დადასტურებული უნდა იყოს შემსყიდველი ორგანიზაციის შესაბამისი უფლებამოსილი პირის მიერ.