სიახლეები/განცხადებები   საჯარო შეტყობინება – შპს „ბელა“
17.02.2017
  
 
საჯარო შეტყობინება – შპს „ბელა“
 
შპს „ბელა“
ს/კ: 424612360

 
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში 2017 წლის 8 და 14 თებერვალს წარმოდგენილ იქნა მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 2017 წლის 7 თებერვლის №11/1862 წერილობითი შეტყობინება (რეგისტრაციის №1334) და 2017 წლის 13 თებერვლის №11/2225 დაზუსტებული წერილობითი შეტყობინება (რეგისტრაციის №1596), რომლებითაც სააგენტოს ეცნობა შპს „ბელას“ (ს/კ: 424612360) მიერ SPA160015098 ელექტრონული ტენდერის შედეგად დადებული 2016 წლის 9 აგვისტოს №102 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულების თაობაზე.
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 29 ოქტომბრის №19 ბრძანებით დამტკიცებული „შავი სიის წარმოების წესისა და პირობების“ მე-5 მუხლის მე-5 პუნქტის შესაბამისად, გთხოვთ წარმოადგინოთ სააგენტოში თქვენი განმარტება ზემოხსენებულ შესყიდვასთან დაკავშირებით და შესაბამისი დოკუმენტაცია (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) წინამდებარე შეტყობინების გამოქვეყნებიდან არაუგვიანეს 5 სამუშაო დღის ვადაში.
განმარტება შესაძლებელია წარმოდგენილ იქნეს მისამართზე – ქ. თბილისი 0113, რიჩარდ ჰოლბრუკის ქ. №8 ან ელექტრონული ფოსტის მისამართზე – info@procurement.gov.ge.