სიახლეები/განცხადებები   სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო, 2019 წლის საქმიანობის ანგარიში
13.05.2020
  
 
გამოიცა სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს 2019 წლის წლიური ანგარიში. ანგარიშში წარმოდგენილია დეტალური ინფორმაცია სსიპ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს მიერ 2019 წელს განხორციელებული საქმიანობის შესახებ. მისი მიზანია მკითხველს მიაწოდოს სრულყოფილი ინფორმაცია სააგენტოს მიერ საჯარო შესყიდვების სფეროში განხორციელებული რეფორმების, შესყიდვების შესახებ ზოგადი მონაცემებისა და საინტერესო ასპექტების, შესყიდვების მონიტორინგის მიზნით გაწეული საქმიანობის, სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში - eProcurement დანერგილი სიახლეებისა და შესყიდვების სფეროში დასაქმებული სპეციალისტების კვალიფიკაციის ამაღლებისათვის ჩატარებული სხვადასხვა სასწავლო პროგრამების შესახებ.

იხილეთ ბმული