სიახლეები/განცხადებები   საჯარო შეტყობინება – ამხანაგობა „ლუნეტი“, შპს „ლაით ქონსთრაქშენი“, შპს „სამშენებლო კომპანია თი ენ სი
23.10.2020
  
 
ამხანაგობა „ლუნეტი“
ს/ნ: 205394679

პს „ლაით ქონსთრაქშენი“
ს/ნ: 404577908

შპს „სამშენებლო კომპანია თი ენ სი“
ს/ნ: 440393021


სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში 2020 წლის 16 და 21 ოქტომბერს წარმოდგენილ იქნა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის 2020 წლის 15 ოქტომბრის № 03/7309 (რეგისტრაციის № 9431) წერილობითი და 2020 წლის 21 ოქტომბრის №03/7465 (რეგისტრაციის №9601) დაზუსტებული წერილობითი შეტყობინებები, რომლებითაც სააგენტოს ეცნობა ამხანაგობის „ლუნეტი“ (ს/ნ: 205394679) მიერ NAT200008853 და NAT200008854 ელექტრონული ტენდერების საშუალებით დადებული 2020 წლის 24 ივლისის № 167 და 3 10/22/2020 სსიპ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო file:///tmp/tomcat8-tomcat8-tmp/b3e2affe-35f6-4948-8791-c440862ebcd3.html 2/2 აგვისტოს № 181 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულების თაობაზე. სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 29 ოქტომბრის № 19 ბრძანებით დამტკიცებული „შავი სიის წარმოების წესისა და პირობების“ მე-5 მუხლის მე-5 პუნქტის შესაბამისად, გთხოვთ წარმოადგინოთ სააგენტოში თქვენი განმარტება ზემოხსენებულ შესყიდვასთან დაკავშირებით და შესაბამისი დოკუმენტაცია (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) წინამდებარე შეტყობინების გამოქვეყნებიდან არაუგვიანეს 5 სამუშაო დღის ვადაში. განმარტება შესაძლებელია წარმოდგენილ იქნეს მისამართზე – ქ. თბილისი 0113, რიჩარდ ჰოლბრუკის ქ. №8 ან ელექტრონული ფოსტის მისამართზე – info@procurement.gov.ge.